PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:43:23 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:41:44 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
3Khách vãng lai23:37:00 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai23:26:09 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=342
5Khách vãng lai23:25:47 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9746
6Khách vãng lai23:13:25 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
7Khách vãng lai22:43:14 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
8Khách vãng lai22:43:09 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
9Khách vãng lai22:43:03 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai22:42:58 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
11Khách vãng lai22:42:52 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
12Khách vãng lai22:42:31 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai22:42:22 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
14Khách vãng lai22:15:47 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9797
15Khách vãng lai21:56:51 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
16Khách vãng lai21:54:40 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9780
17Khách vãng lai21:52:10 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9809
18Khách vãng lai21:42:16 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13868
19Khách vãng lai21:30:35 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9745
20Khách vãng lai21:00:58 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6355
21Khách vãng lai20:50:50 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9713
22Khách vãng lai20:43:38 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5689
23Khách vãng lai20:38:22 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai20:37:22 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6856
25Khách vãng lai20:32:21 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9752
26Khách vãng lai20:13:51 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=13875
27Khách vãng lai19:11:50 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
28Khách vãng lai19:10:51 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai19:10:45 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
30Khách vãng lai18:45:07 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8024
31Khách vãng lai18:22:23 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9687
32Khách vãng lai18:09:20 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9769
33Khách vãng lai17:58:32 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9727
34Khách vãng lai17:34:20 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9059
35Khách vãng lai17:26:42 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8050
36Khách vãng lai17:24:11 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8027
37Khách vãng lai17:18:36 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9808
38Khách vãng lai17:16:32 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8101
39Khách vãng lai17:12:18 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=327
40Khách vãng lai17:06:50 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8116
41Khách vãng lai17:06:06 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8777
42Khách vãng lai16:44:03 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai16:20:13 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9707
44Khách vãng lai16:18:28 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9777
45Khách vãng lai16:15:36 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5705
46Khách vãng lai16:12:07 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5692
47Khách vãng lai16:05:10 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8030
48Khách vãng lai15:56:34 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8103
49Khách vãng lai15:51:20 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9767
50Khách vãng lai15:39:20 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9764
51Khách vãng lai15:01:06 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=334
52Khách vãng lai14:46:51 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
53Khách vãng lai14:22:19 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8058
54Khách vãng lai14:14:57 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai14:03:33 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai13:51:39 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8098
57Khách vãng lai13:06:24 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8129
58Khách vãng lai13:02:18 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai13:00:34 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9823
60Khách vãng lai12:38:09 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
61Khách vãng lai12:29:39 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
62Khách vãng lai12:20:06 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9786
63Khách vãng lai11:47:27 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5704
64Khách vãng lai11:47:14 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8782
65Khách vãng lai11:33:08 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
66Khách vãng lai11:05:20 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9773
67Khách vãng lai10:32:50 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai09:56:59 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Vũ Thị Hương09:56:11 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_muon_tra.aspx
70Vũ Thị Hương09:50:51 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
71Vũ Thị Hương09:47:04 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
72Vũ Thị Hương09:44:20 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
73Khách vãng lai09:41:16 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9772
74Vũ Thị Hương09:40:28 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_tra_muon.aspx
75Vũ Thị Hương09:39:56 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
76Vũ Thị Hương09:39:51 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
77Vũ Thị Hương09:38:27 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_muon_tra.aspx
78Khách vãng lai09:33:04 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9768
79Vũ Thị Hương09:25:34 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
80Vũ Thị Hương09:23:09 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_tra_muon.aspx
81Vũ Thị Hương09:22:26 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
82Vũ Thị Hương09:22:23 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
83Vũ Thị Hương09:21:06 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_muon_tra.aspx
84Khách vãng lai09:18:53 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=347
85Khách vãng lai09:07:03 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00380
86Vũ Thị Hương09:05:09 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
87Vũ Thị Hương09:02:35 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_muon_tra.aspx
88Khách vãng lai08:59:09 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=331
89Khách vãng lai08:51:36 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
90Khách vãng lai08:49:04 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8119
91Khách vãng lai08:45:53 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9837
92Vũ Thị Hương08:41:32 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
93Vũ Thị Hương08:40:32 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_tra_muon.aspx
94Vũ Thị Hương08:39:46 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
95Vũ Thị Hương08:39:43 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
96Vũ Thị Hương08:38:04 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_sua_ngay_muon_tra.aspx
97Vũ Thị Hương08:32:00 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
98Khách vãng lai08:31:48 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
99Khách vãng lai08:01:43 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
100Khách vãng lai07:52:52 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
101Khách vãng lai07:43:27 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
102Khách vãng lai07:37:58 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8102
103Khách vãng lai07:26:00 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9843
104Khách vãng lai07:24:00 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
105Khách vãng lai07:22:55 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9777
106Khách vãng lai06:53:42 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8070
107Khách vãng lai06:47:55 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8065
108Khách vãng lai06:35:39 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
109Khách vãng lai06:21:06 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
110Khách vãng lai06:14:17 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6856
111Khách vãng lai06:13:55 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8077
112Khách vãng lai06:00:38 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5703
113Khách vãng lai05:56:46 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
114Khách vãng lai05:34:39 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6857
115Khách vãng lai05:32:14 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
116Khách vãng lai05:30:21 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
117Khách vãng lai05:02:17 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
118Khách vãng lai05:02:15 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8130
119Khách vãng lai05:02:15 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
120Khách vãng lai04:22:11 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9745
121Khách vãng lai03:58:45 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
122Khách vãng lai03:50:10 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
123Khách vãng lai03:39:50 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
124Khách vãng lai03:30:21 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9770
125Khách vãng lai03:11:36 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=335
126Khách vãng lai02:54:07 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
127Khách vãng lai02:49:23 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9776
128Khách vãng lai01:36:07 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8124
129Khách vãng lai00:53:23 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8069
130Khách vãng lai00:49:22 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
131Khách vãng lai00:31:14 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5676
132Khách vãng lai00:30:10 http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
18 1 2019