PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HANH
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Chú ý: Kiểm tra sự trùng số cá biệt trước khi in Cài font mã vạch In sổ tổng quát Sách phát sinh trong năm Sổ thanh lí
Toàn bộ SCB SCB theo chủng loại Sổ mượn của HS Sổ mượn của GV Sổ đọc của HS Sổ đọc của GV In đề can Phiếu yêu cầu In thẻ In mục lục In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1   Dạy và học ngày nay; Tháng 7 / 2007   8500 
2   Dạy và học ngày nay; Tháng 7 / 2007   8500 
3   Dạy và học ngày nay; Tháng 7 / 2007   8500 
4   Dạy và học ngày nay; Tháng 8 / 2007   8500 
5   Dạy và học ngày nay; Tháng 9 / 2007   8500 
6   Dạy và học ngày nay; Tháng 9 / 2007   8500 
7   Dạy và học ngày nay; Tháng 9 / 2007   8500 
8   Dạy và học ngày nay; Tháng 10 / 2007   8500 
9   Dạy và học ngày nay; Tháng 10 / 2007   8500 
10   Dạy và học ngày nay; Tháng 10 / 2007   8500 
11   Dạy và học ngày nay; Tháng 11 / 2007   8500 
12   Dạy và học ngày nay; Tháng 11 / 2007   8500 
13   Dạy và học ngày nay; Tháng 11 / 2007   8500 
14   Dạy và học ngày nay; Tháng 11 / 2007   8500 
15   Dạy và học ngày nay; Tháng 12 / 2007   8500 
16   Dạy và học ngày nay; Tháng 12 / 2007   8500 
17   Dạy và học ngày nay; Tháng 12 / 2007   8500 
18   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 03; Tháng 5-6/ 2008   0 
19  Dạy và học ngày nay T1/2008   15000 
20  Dạy và học ngày nay T1/2008   15000 
21  Dạy và học ngày nay T1/2008   15000 
22  Dạy và học ngày nay T10/2008   10600 
23  Dạy và học ngày nay T11/2008   10600 
24  Dạy và học ngày nay T11/2008   10600 
25  Dạy và học ngày nay T11/2008   10600 
26  Dạy và học ngày nay T12/2008   10600 
27  Dạy và học ngày nay T12/2008   10600 
28  Dạy và học ngày nay T12/2008   10600 
29  Dạy và học ngày nay T1/2009   15000 
30  Dạy và học ngày nay T2/2009   10600 
31  Dạy và học ngày nay T3/2009   10600 
32  Dạy và học ngày nay T4/2009   10600 
33  Dạy và học ngày nay T5/2009   10600 
34  Dạy và học ngày nay T6/2009   10600 
35  Dạy và học ngày nay T7/2009   10600 
36  Dạy và học ngày nay T8/2009   10600 
37  Dạy và học ngày nay T10/2009   10600 
38  Dạy và học ngày nay T12/2009   10600 
39  Dạy và học ngày nay T1/2010   15000 
40  Dạy và học ngày nay T2/2010   15000 
41  Dạy và học ngày nay T3/2010   10600 
42  Dạy và học ngày nay T4/2010   10600 
43  Dạy và học ngày nay T5/2010   10600 
44  Dạy và học ngày nay T5/2012   15000 
45  Dạy và học ngày nay T6/2012   15000 
46  Dạy và học ngày nay T7/2012   15000 
47  Dạy và học ngày nay T8/2012   15000 
48  Dạy và học ngày nay T9/2012   15000 
49  Dạy và học ngày nay T10/2012   15000 
50  Dạy và học ngày nay T12/2012   15000 
51  Dạy và Học ngày nay T1/2013   20000 
52  Dạy và Học ngày nay T1/2013   20000 
53  Dạy và Học ngày nay T4/2013   20000 
54  Dạy và Học ngày nay T4/2013   20000 
55  Dạy và Học ngày nay T6/2013   20000 
56  Dạy và Học ngày nay T7/2013   20000 
57  Dạy và Học ngày nay T8/2013   20000 
58  Dạy và Học ngày nay T9/2013   20000 
59  Dạy và Học ngày nay T10/2013   20000 
60  Dạy và Học ngày nay T11/2013   20000 
61  Dạy và Học ngày nay T12/2013   20000 
62  Dạy và Học ngày nay T1/2014   20000 
63  Dạy và Học ngày nay T2/2014   20000 
64  Dạy và Học ngày nay T3/2014   20000 
65  Dạy và Học ngày nay T4/2014   20000 
66   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 02; Tháng 4/ 2008   0 
67   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 04; Tháng 7 - 8/ 2008   0 
68   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 05; Tháng 9 - 10 / 2008   0 
69  Dạy và Học ngày nay T4/2016   25000 
70  Dạy và Học ngày nay T5/2016   25000 
71  Dạy và Học ngày nay T6/2016   25000 
72  Dạy và Học ngày nay T7/2016   25000 
73  Dạy và Học ngày nay T8/2016   25000 
74  Dạy và Học ngày nay T9/2016   25000 
75   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 06; Tháng 11 - 12 / 2008   0 
76   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 01; Tháng 01 - 02 / 2009   0 
77   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 02; Tháng 03 - 04 / 2009   0 
78   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 06/ 2009   0 
79   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 03/ 2010   0 
80   Bản tin Dạy và học trong nhà trường; Số 04/ 2010   0 
81  Dạy và học ngày nay T2/2008   15000 
82  Dạy và học ngày nay T2/2008   15000 
83  Dạy và học ngày nay T2/2008   15000 
84  Dạy và học ngày nay T2/2008   15000 
85  Dạy và học ngày nay T3/2008   10600 
86  Dạy và học ngày nay T3/2008   10600 
87  Dạy và học ngày nay T3/2008   10600 
88  Dạy và học ngày nay T4/2008   10600 
89  Dạy và học ngày nay T4/2008   10600 
90  Dạy và học ngày nay T4/2008   10600 
91  Dạy và học ngày nay T5/2008   10600 
92  Dạy và học ngày nay T6/2008   10600 
93  Dạy và học ngày nay T6/2008   10600 
94  Dạy và học ngày nay T6/2008   10600 
95  Dạy và học ngày nay T7/2008   10600 
96  Dạy và học ngày nay T7/2008   10600 
97  Dạy và học ngày nay T7/2008   10600 
98  Dạy và học ngày nay T8/2008   10600 
99  Dạy và học ngày nay T8/2008   10600 
100  Dạy và học ngày nay T8/2008   10600 
101  Dạy và học ngày nay T10/2008   10600 
102  Dạy và học ngày nay T10/2008   10600 
103  Dạy và học ngày nay T6/2010   10600 
104  Dạy và học ngày nay T7/2010   10600 
105  Dạy và học ngày nay T8/2010   10600 
106  Dạy và học ngày nay T1/2011   20000 
107  Dạy và học ngày nay T1/2011   20000 
108  Dạy và học ngày nay T1/2011   20000 
109  Dạy và học ngày nay T4/2011   15000 
110  Dạy và học ngày nay T5/2011   15000 
111  Dạy và học ngày nay T6/2011   15000 
112  Dạy và học ngày nay T7/2011   15000 
113  Dạy và học ngày nay T8/2011   15000 
114  Dạy và học ngày nay T9/2011   15000 
115  Dạy và học ngày nay T10/2011   15000 
116  Dạy và học ngày nay T10/2011   15000 
117  Dạy và học ngày nay T11/2011   15000 
118  Dạy và học ngày nay T11/2011   15000 
119  Dạy và học ngày nay T12/2011   15000 
120  Dạy và học ngày nay T12/2011   15000 
121  Dạy và học ngày nay T1/2012   20000 
122  Dạy và học ngày nay T2/2012   20000 
123  Dạy và học ngày nay T3/2012   15000 
124  Dạy và học ngày nay T4/2012   15000 
125  Dạy và Học ngày nay T5/2014   20000 
126  Dạy và Học ngày nay T5/2014   20000 
127  Dạy và Học ngày nay T7/2014   20000 
128  Dạy và Học ngày nay T8/2014   20000 
129  Dạy và Học ngày nay T8/2014   20000 
130  Dạy và Học ngày nay T9/2014   20000 
131  Dạy và Học ngày nay T10/2014   20000 
132  Dạy và Học ngày nay T11/2014   20000 
133  Dạy và Học ngày nay T4/2015   20000 
134  Dạy và Học ngày nay T5/2015   20000 
135  Dạy và Học ngày nay T6/2015   20000 
136  Dạy và Học ngày nay T7/2015   20000 
137  Dạy và Học ngày nay T8/2015   20000 
138  Dạy và Học ngày nay T10/2015   20000 
139  Dạy và Học ngày nay T11/2015   20000 
140  Dạy và Học ngày nay T12/2015   20000 
141  Dạy và Học ngày nay T1/2016   25000 
142  Dạy và Học ngày nay T2/2016   25000 
143  Dạy và Học ngày nay T3/2016   25000 
144  Dạy và Học ngày nay số đặc biệt T5/2006   11000 
145  Bản tin dạy và học trong nhà trường số 5 / 2010   0 
146   Dạy và học ngày nay T10 / 2008   10600 
147   Dạy và học ngày nay ; Tháng 1/2007   8500 
148   Dạy và học ngày nay ; Tháng 1/2007   8500 
149   Dạy và học ngày nay; Tháng 2 / 2007   15000 
150   Dạy và học ngày nay; Tháng 2 / 2007   15000 
151   Dạy và học ngày nay; Tháng 3 /2007   8500 
152   Dạy và học ngày nay; Tháng 3 /2007   8500 
153   Dạy và học ngày nay; Tháng 4 / 2007   8500 
154   Dạy và học ngày nay; Tháng 4 / 2007   8500 
155   Dạy và học ngày nay; Tháng 5 / 2007   8500 
156   Dạy và học ngày nay; Tháng 4 / 2007   8500 
157   Dạy và học ngày nay; Tháng 5 / 2007   8500 
158   Dạy và học ngày nay; Tháng 5 / 2007   8500 
159   Dạy và học ngày nay; Tháng 5 / 2007   8500 
160   Dạy và học ngày nay; Tháng 6 / 2007   8500 
161   Dạy và học ngày nay; Tháng 6 / 2007   8500 
162   Dạy và học ngày nay; Tháng 6 / 2007   8500 
163   Dạy và học ngày nay; Tháng 6 / 2007   8500 
164   Dạy và học ngày nay; Tháng 6 / 2007   8500 
165   Dạy và học ngày nay; Tháng 6 / 2007   8500 
166   Dạy và học ngày nay; Tháng 7 / 2007   8500 
167   Dạy và học ngày nay; Tháng 7 / 2007   8500